ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วัด ที่อยู่ และธรรมะของ ครูบาอาจารย์ต่างๆ
dot
bulletหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
bulletครูบาศรีวิชัย
bulletหลวงพ่อครูบาวงศ์
bulletวัดท่าซุง(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
bulletพุทธทาส ภิกฺขุ
bulletหลวงพ่อชา สุภัทโท
bulletหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
bulletหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
bulletพระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
dot
พระบรมราโชวาท ร.๙
dot
bulletพระบรมราโชวาท
bulletส.ค.ส. พระราชทาน 2530-2555
dot
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
dot
bulletประวัติวัดพระพุทธบาทตะเมาะ
bulletประวัติพระมหานพดล สิริวฑฺฒโน
dot
ผลงานของมหานพดล สิริวฑฺฒโน
dot
bulletวาทะพระอริยเจ้า(หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
bulletกลอนสดจากใจประจำวัน
bulletวาทะธรรมพระมหานพดล สิริวฑฺฒโน
bulletพระธรรมเทศนา พระมหานพดล สิริวฑฺฒโน
bulletแนวทางปฏิบัติธรรมโดยย่อ พระมหานพดล รวบรวม
dot
ธรรมที่น่าสนใจ
dot
bulletธรรมอันควรพิจารณา
bulletรวมวิธีการทำสมาธิของครูบาอาจารย์ต่างๆ
bulletโมกขุบายวิธี
bulletเคล็ดปฏิบัติสมาธิหลวงปู่เหรียญ
bulletประโยชน์ของการทำสมาธิ
bulletโมเนยปฏิปทา
dot
รายการแสวงบุญ
dot
bullet แสวงบุญประเทศอินเดีย เนปาล ๑๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
dot
กิจกรรมต่าง ๆ
dot
bulletพิธียกยอดฉัตร เจดีย์หิน 3 ครูบา 18 ม.ค. 56
bulletแสงบุญ หลวงพระบาง และสิบสองปันนา 19-25 พ.ค. 55
bulletรูปภาพแสวงบุญ
dot
เชิญร่วมทำบุญ
dot
dot
สมุนไพรและการดูแลสุขภาพ
dot
bulletโคลนสมุนไพร ดูดสารพิษ บรรเทาอาการปวด
bulletโทษของ สเตอร์ลอย
bulletอาหาร 10 อย่าง ที่ไม่ควรกินมากเกินไป
dot
โครงการช่วยชาติ ของ สถาบันธรรมะเพื่อชีวิต
dot
bulletฮิวมัสกับสวนลำไย


พระบรมราโชวาท
แนวทางปฏิบัติธรรม
แสวงบุญประเทศอินเดีย
เต่ามงคล


แสวงบุญประเทศอินเดีย เนปาล ๑๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


 
* คณะแสวงบุญ-ประพฤติธรรม *
    นำโดย พระอาจารย์มหานพดล สิริวฑฺฒโน
                เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตะเมาะ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
                                           *************
                  นมัสการพุทธสังเวชนียสถานประสูติ ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย( เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ) ระหว่าง ๑๑ - ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ (อาหารมังสวิรัติ)
              

“ ดูก่อนอานนท์......! ภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  จะมาด้วยความเชื่อว่า  พระตถาคตประสูติในที่นี้

ก็ดี  พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดี  พระตถาคตยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี  พระตถาคต

เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี  ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์เหล่านั้น  มีความเลื่อมใสศรัทธา  เมื่อทำกาละลง(คือ ตาย)  ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก  จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  และภพภูมิที่สูงยิ่งๆขึ้นไป ”

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ สุวรรณภูมิ – โกลกาต้า - พุทธคยา

            เวลา ๐๒.๐๐ น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกต่าง

ประเทศชั้นที่ ๔  ช่อง  -  ของสายการบิน Spicejet  เที่ยวบิน  SG 84

            เวลา  ๐๕.๑๐ น. ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ ถึงโกลกาต้า  ประมาณ  ๐๖.๒๕ น.

                  และเดินทางต่อไปถึงพุทธคยา ประมาณ ๑๙.๐๐ น. เข้าที่พักรับประทานอาหารเย็น วันพฤหัสบดีที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ พุทธคยา

 เวลา ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
               เวลา ๐๘,๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า

             เวลา ๐๙.๐๐ น. นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์  พระมหาเจดีย์ที่ตรัสรู้  อนิมิสเจดีย์  รัตนจงกรม  ตอนบ่ายชมทัศนียภาพลุ่มน้ำเนรัญชรา  จุดที่พระสิทธัตถะทรงลอยถาดทองคำ

เสี่ยงพระบารมี  คฤหาสน์เก่าของนางสุชาดา ตอนบ่ายเดินทางไปเทือกเขาดงคสิริ  สถานที่

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเวลา ๖ ปี
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ พุทธคยา - นาลันทา

               เวลา ๐๖,๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า

               เวลา ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห์ ขึ้นไปสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรม

เป็นพุทธบูชา ณ ถ้ำสุกรขาตา  ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์  พระคันธกุฏีบนยอดเขาคิชกูฏ 

ชมโรงพยาบาลของหมอชีวกโกมารภัท  ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร  ถ้ำมหาสมบัติ

            ตอนบ่าย ชมตโปทารามบ่อน้ำร้อนที่ชาวฮินดูถือว่าศักดิ์สิทธิ์  ไหลจากเชิงเขาเวภารบรรพต  ที่กระทำปฐมสังคยนา  ชมวัดเวฬุวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวายสวนไม้ไผ่  ซึ่งเป็นวัดแห่งแรก

ในพระพุทธศาสนา  และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในวันมาฆบูชา  กราบนมัสการ

หลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์  ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา ( เก่า ) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก

ในพระพุทธศาสนา  ตอนเย็นเดินทางกลับพุทธคยา

วันจันทร์ที่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นาลันทา - ไวสาลี - กุสินารา

             เวลา ๐๖,๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า

             เวลา ๐๗.๐๐ น. เดินทางไปปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ก่อนปรินิพพาน  วัดป่ามหาวัน  ชมเสาหินของพระเจ้าอโศกที่สมบูรณ์ที่สุด  เดินทางต่อไปเมืองกุสินารา ระหว่างทางแวะเกสรียา ชมซากพระเจดีย์เกสรียา พักที่กุสินารา วัดไทยกุสาวดี

วันอังคารที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ กุสินารา

            เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  จากนั้น เข้าชมและนมัสการสถานที่ดับ

ขันธปรินิพพาน  ณ สาลวโณทยานแห่งมัลละกษัตริย์  ถวายสักการะสถานที่ถวายพระเพลิง

พระพุทธสรีระ  ณ  มกุฏพันธนเจดีย์  พักวัดไทยกุสาวดี

วันพุธที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ กุสินารา - ลุมพินี - สาวัตถี

เวลา ๐๓.๐๐ น. ออกเดินทางไปลุมพินีสถานที่ประสูติ  ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

ประเทศเนปาล เดินทางไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา  จากนั้นเดินทางไปยังสาวััตถี พักวัดเกาหลี
วันพฤหัสที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ สาวัตถี

            เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

            เวลา ๐๘.๐๐ น. นำท่านไปชมวัดพระเชตวันมหาวิหาร            นมัสการพระคันธกุฎีของ

พระพุทธเจ้า   ชมคฤหาสน์ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  บ้านบิดาขององคุลีมาร  ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์

ที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจมารณวิกา 

วันศุกร์ที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ สาวัตถี - พาราณสี

เวลา ๐๓.๐๐ น.  ออกเดินทางไป พาราณสี รับประทานอาหารระหว่างทาง ตอนบ่ายถึง

เมืองพาราณสี และสารนาถ  นำท่านสวดมนต์นั่งสมาธิบริเวณธรรมเมกสถูป   สถานที่

พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา  พักวัดไทยสารนาถ

วันเสาร์ที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ พาราณสี- พุทธคยา

            เวลา ๐๔.๐๐ น. พาท่านล่องแม่น้ำคงคา ชมประเพณีการอาบน้ำ เผาศพ ชมพระอาทิตย์ขึ้น

เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า เดินทางไปพุทธคยา

วันอาทิตย์ที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  พุทธคยา
             เวลา ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า และปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ๒๕๕๙  พุทธคยา - โกลกาต้า

            เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นเดินทางต่อไปยังโกลกาต้า

วันอังคารที่  ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  โกลกาต้า - สุวรรณภูมิ

เวลา ๐๐.๕๐  น. ออกเดินทางจากโกลกาต้า เที่ยวบิน SG 83  ถึงสุวรรณภูมิ ประมาณ ๐๔.๑๐ น

หมายเหตุ  อาจมีรายการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

เงื่อนไขการเดินทาง

ค่าใช้จ่าย

            - พระภิกษุ   สามเณร             รูปละ    ๑๕,๐๐๐  บาท

            - แม่ชี                                    ท่านละ  ๑๘,๐๐๐ บาท

            - ฆราวาส                              คนละ  ๒๕,๐๐๐ บาท
             - ชาวต่างชาติ                         คนละ  ๒๘,๐๐๐ บาท

 

หมายเหตุ ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างหากค่าตั๋วเครื่องบินปรับราคาสูงขึ้น

( ค่าใช้จ่ายรวมค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  ค่าเช่ารถ  วีซ่า  ภาษีสนามบิน  อาหาร  ที่พัก  เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ   )

            - จ่ายเงินค่ามัดจำค่าตั๋วและการเดินทาง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท   และจ่ายที่เหลือก่อนวันที่  ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกสิกรไทย    สาขา  อ.ลี้   จ.ลำพูน      ในนามวัดพระพุทธบาทตะเมาะ        หมายเลขบัญชี  347 –2 – 18279 -9  แล้วช่วยส่งสำเนาการการโอนเงินไปที่ วัดพระพุทธบาทตะเมาะ  ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๖๐

สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการเดินทาง

            - เงินสามารถนำเงินไทยไปแลกเป็นเงินรูปีได้

            - กระเป๋าเดินทางจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม

            - อาหารที่ท่านชอบ   , ไฟฉาย

            - ยารักษาโรคประจำตัว  , ร่มพับเก็บได้ , ผ้ารองนั่ง,เครื่องกันหนาว

ติดต่อผู้ประสานงาน

            คุณฉวีวรรณ( ป้าแดง )  สินประเสริฐ  ๑๑๘/๘ หมู่ ๑   ต.ปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ๑๑๑๒๐ โทรฯ  ๐๒ – ๕๘๔๒๗๑๘ , ๐๘๑- ๗๙๔๔๙๙๑

หลักฐานประกอบการขอวีซ่า   ส่งไปที่วัดพระพุทธบาทตะเมาะ   ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๖๐
                     ๑.  หนังสือเดินทางตัวจริง(
Passport) ๑ ฉบับ

๒. รูปถ่าย ๒*๒นิ้ว จำนวน ๔ รูป ภาพสีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ชุด พร้อมลายเซนต์สำเนาถูกต้อง

๔.​สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ชุด พร้อมลายเซนต์สำเนาถูกต้อง

๕. สำเนาใบสุทธิสำหรับพระภิกษุ สามเณร พร้อมลายเซนต์สำเนาถูกต้อง

๖. สำเนาหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ๒ ชุด พร้อมลายเซนต์สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ การทำวีซ่า ผู้เดินทางทุกคนต้องไปทำวีซ่าด้วยตนเอง ณ สถานทูตอินเดีย
ประจำประเทศไทย ที่กรุงเทพ หรือ เชียงใหม่

เว็ปไซ้ร์ วัดพระพุทธบาทตะเมาะ www.wattamor.com

 

สิ่งที่ผู้เดินทางต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการกรอกเอสารวีซ่าอินเดีย(สำคัญมาก)
ชื่อ…………………………………..นามสกุล…………………………..…….ชื่อสามีหรือภรรยา…………………………..การศึกษา……………………………หมายเลขโทรศัพท์……………………………..ตำหนิ………………………………………..อาชีพ……………………………สถานที่ประกอบอาชีพ…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
เคยไปอินเดียหรือไม่ ………………ถ้าเคยไป หมายเลขวีัซ่า……………………………….

วันที่ออกวีซ่า……………………………. ประเทศที่เคยไปมาในระยะเวลา ๑๐ ปี………………….

………………………………………………………………


 


 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
ที่อยู่ :  เลขที่ ..๑๔๙ หมู่ ๙ ตำบล โปงทุ่ง   อำเภอ ดอยเต่า
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๖๐
เบอร์โทร :  .     มือถือ :087-1774692 
อีเมล : wattamor@hotmail.com.
เว็บไซต์ : www.wattamor.com