ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วัด ที่อยู่ และธรรมะของ ครูบาอาจารย์ต่างๆ
dot
bulletหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
bulletครูบาศรีวิชัย
bulletหลวงพ่อครูบาวงศ์
bulletวัดท่าซุง(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
bulletพุทธทาส ภิกฺขุ
bulletหลวงพ่อชา สุภัทโท
bulletหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
bulletหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
bulletพระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
dot
พระบรมราโชวาท ร.๙
dot
bulletพระบรมราโชวาท
bulletส.ค.ส. พระราชทาน 2530-2555
dot
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
dot
bulletประวัติวัดพระพุทธบาทตะเมาะ
bulletประวัติพระมหานพดล สิริวฑฺฒโน
dot
ผลงานของมหานพดล สิริวฑฺฒโน
dot
bulletวาทะพระอริยเจ้า(หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
bulletกลอนสดจากใจประจำวัน
bulletวาทะธรรมพระมหานพดล สิริวฑฺฒโน
bulletพระธรรมเทศนา พระมหานพดล สิริวฑฺฒโน
bulletแนวทางปฏิบัติธรรมโดยย่อ พระมหานพดล รวบรวม
dot
ธรรมที่น่าสนใจ
dot
bulletธรรมอันควรพิจารณา
bulletรวมวิธีการทำสมาธิของครูบาอาจารย์ต่างๆ
bulletโมกขุบายวิธี
bulletเคล็ดปฏิบัติสมาธิหลวงปู่เหรียญ
bulletประโยชน์ของการทำสมาธิ
bulletโมเนยปฏิปทา
dot
รายการแสวงบุญ
dot
bullet แสวงบุญประเทศอินเดีย เนปาล ๑๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
dot
กิจกรรมต่าง ๆ
dot
bulletพิธียกยอดฉัตร เจดีย์หิน 3 ครูบา 18 ม.ค. 56
bulletแสงบุญ หลวงพระบาง และสิบสองปันนา 19-25 พ.ค. 55
bulletรูปภาพแสวงบุญ
dot
เชิญร่วมทำบุญ
dot
dot
สมุนไพรและการดูแลสุขภาพ
dot
bulletโคลนสมุนไพร ดูดสารพิษ บรรเทาอาการปวด
bulletโทษของ สเตอร์ลอย
bulletอาหาร 10 อย่าง ที่ไม่ควรกินมากเกินไป
dot
โครงการช่วยชาติ ของ สถาบันธรรมะเพื่อชีวิต
dot
bulletฮิวมัสกับสวนลำไย


พระบรมราโชวาท
แนวทางปฏิบัติธรรม
แสวงบุญประเทศอินเดีย
เต่ามงคล


ธรรมอันควรพิจารณา

 

ธรรมอันควรพิจารณา
 
       -     วรํ ภิกฺขเว โสตฺตํ โสตฺตํ โข ปนาหํ ภิกฺขเว วญฺญํ ชีวิกานํ วทามิ  อผลํ ชีวิกานํ วทามิ    โมมูลํ ชีวิกานํ วทามิ ฯ
-          ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นผู้หลับยังประเสริฐ แต่เรากล่าว ความเป็นผู้หลับแลว่าเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิต เรากล่าวความเป็นผู้หลับว่าเป็นอันไม่มีผลสำหรับผู้มีชีวิต เรากล่าวความเป็นผู้หลับว่าเป็นความหลงใหลสำหรับผู้มีชีวิต
 
-          เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวงฺวาที 
 มหาสมโณ
-          ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด(เกิดแต่เหตุ) พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรม 
       เหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะ ตรัสอย่างนี้
 
-          ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรีรํ คูหาสยํ เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา
-          จิตเป็นธรรมชาติไปไกล เที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่าง มีถ้ำ(กายมนุษย์)เป็นที่อาศัย ผู้ใดสำรวมรักษาจิตได้ ผู้นั้นจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของมารได้
 
-          โก ปน ตุมฺหากํ โคจโร ฯ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค นวโลกุตฺตรธมฺโม เอตสฺมิญฺหิ โว โคจเร จรตํ น คจฺฉติ มาโร ฉินฺทํ โอตารํ
-          ก็อะไรเล่าเป็นโคจรของเธอทั้งหลาย สติปฏฺฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ โลกุตตรธรรม ๙ เพราะเมื่อเธอทั้งหลายประพฤติในโคจรนั้นอยู่ มารจักไม่ได้ช่องโอกาส
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
ที่อยู่ :  เลขที่ ..๑๔๙ หมู่ ๙ ตำบล โปงทุ่ง   อำเภอ ดอยเต่า
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๖๐
เบอร์โทร :  .     มือถือ :087-1774692 
อีเมล : wattamor@hotmail.com.
เว็บไซต์ : www.wattamor.com